19 Μαρτίου, 2024 | Άρθρα & Νέα

Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) Π.Ο.Μ. – 12/3/24

Πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μουάιτάι – Π.Ο.Μ., την 12η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, και αφού αναγνώστηκαν και αναπτύχθηκαν, αποφασίστηκαν τα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Διοικητικός Απολογισμός (έκθεση πεπραγμένων) του Δ.Σ. για το χρονικό διάστημα 1/1- 31/12/2023. Έγκριση αυτού.
  2. Οικονομικός – Ταμειακός Απολογισμός του Δ.Σ. για τη χρονική περίοδο 1/1 -31/12/2023, καθώς και Ισολογισμός από 1/1 – 31/12/2023 και προϋπολογισμός για το έτος 2024. Έγκριση αυτών.
  3. Πρόγραμμα Δράσεων Π.Ο.Μ. 2024
  4. Διαγραφή Ανενεργών Σωματείων
  5. Έγκριση Πρότασης Τροποποίησης Καταστατικού για εναρμόνισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, προκειμένου να καταστεί αυτό αρτιότερο και λειτουργικότερο για την ομοσπονδία.
  6. Πρόταση Έγκρισης Εσωτερικού Κανονισμού Δεοντολογίας.

Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος, κ. Ιωάννης Παπαδόπουλος, κήρυξε την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.

Κοινοποίηση άρθρου: